KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA 2018 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Thứ bảy - 22/02/2020 13:28
Stt SBD Họ và Tên MSHV Ngày sinh Giới
tính
 Điểm thi   Điểm thi làm tròn đến 0.5  Điểm TB Điểm TB làm tròn đến 0.5
 Đọc-Viết   Nghe   Nói   Đọc-Viết (1)   Nghe (2)   Nói (3) 
1 0001 Huỳnh Ngọc Ân 18000076 14/09/1992 Nam  3,8   1,9   6,0   4,0   2,0   6,0   6,0   6,0 
2 0002 Vũ Hồng Anh 18000001 02/04/1981 Nam  3,3   1,9   4,0   3,5   2,0   4,0   4,8   5,0 
3 0003 Nguyễn Thanh Bình 18000002 06/05/1991 Nam  4,0   2,1   7,0   4,0   2,0   7,0   6,5   6,5 
4 0004 Trần Thanh Bình 18000077 22/05/1976 Nam  4,1   2,1   4,5   4,0   2,0   4,5   5,3   5,5 
5 0005 Trương Ngô Thanh Bình 18000113 22/05/1978 Nam  4,6   1,0   5,5   4,5   1,0   5,5   5,5   5,5 
6 0006 Phạm Nguyễn Uyên Chi 18000078 02/12/1979 Nữ  4,7   1,7   6,5   4,5   1,5   6,5   6,3   6,5 
7 0007 Nguyễn Quốc Chung 18000057 11/11/1984 Nam  4,4   1,0   5,5   4,5   1,0   5,5   5,5   5,5 
8 0008 Lê Hoàng Chương 18000003 25/09/1970 Nam  4,4   1,1   7,0   4,5   1,0   7,0   6,3   6,5 
9 0009 Lê Thanh Danh 18000058 16/06/1988 Nam  4,6   1,0   5,0   4,5   1,0   5,0   5,3   5,5 
10 0010 Ngô Văn Dố 18000105 19/12/1974 Nam  4,0   1,0   4,0   4,0   1,0   4,0   4,5   4,5 
11 0011 Nguyễn Quang Dự 18000060 13/02/1996 Nam  4,3   1,0   6,0   4,5   1,0   6,0   5,8   6,0 
12 0012 Lý Văn Dũng 18000059 23/05/1974 Nam  4,1   1,0   6,5   4,0   1,0   6,5   5,8   6,0 
13 0013 Trần Hưng Dương 18000004 14/09/1992 Nam  4,6   1,0   7,5   4,5   1,0   7,5   6,5   6,5 
14 0014 Văn Quang Định 18000079 12/07/1984 Nam  4,6   2,2   5,0   4,5   2,0   5,0   5,8   6,0 
15 0015 Lê Quang Đức 18000080 21/01/1989 Nam  4,3   1,9   6,5   4,5   2,0   6,5   6,5   6,5 
16 0016 Dương Quốc Giang 18000005 06/06/1987 Nam  4,3   2,2   6,5   4,5   2,0   6,5   6,5   6,5 
17 0017 Nguyễn Hoàng Giang 18000081 10/09/1996 Nam  4,5   1,5   6,5   4,5   1,5   6,5   6,3   6,5 
18 0018 Trần Hải 18000082 01/04/1980 Nam  4,5   1,8   4,5   4,5   2,0   4,5   5,5   5,5 
19 0020 Trần Hoàng Hận 18000084 24/12/1981 Nam  4,3   1,5   5,0   4,5   1,5   5,0   5,5   5,5 
20 0021 Văn Thị Bích Hạnh 18000111 27/11/1987 Nữ  4,2   1,1   6,0   4,0   1,0   6,0   5,5   5,5 
21 0022 Lê Phú Hào 18000083 03/02/1983 Nam  4,1   1,8   4,5   4,0   2,0   4,5   5,3   5,5 
22 0023 Nguyễn Trung Huân 18000061 30/12/1985 Nam  3,6   0,9   4,5   3,5   1,0   4,5   4,5   4,5 
23 0024 Phạm Ngọc  Huynh 18000006 02/03/1987 Nam  4,6   1,3   7,0   4,5   1,5   7,0   6,5   6,5 
24 0025 Hạ Thị Kim Khánh 18000086 20/08/1994 Nữ  4,1   1,8   8,5   4,0   2,0   8,5   7,3   7,5 
25 0026 Nguyễn Vũ Anh Khoa 18000007 13/11/1972 Nam  4,8   2,0   8,5   5,0   2,0   8,5   7,8   8,0 
26 0029 Nguyễn Nhất Linh 18000062 22/07/1984 Nam  3,8   1,2   7,5   4,0   1,0   7,5   6,3   6,5 
27 0030 Nguyễn Thị Thùy Linh 18000008 02/05/1985 Nữ  4,1   1,2   8,3   4,0   1,0   8,5   6,8   7,0 
28 0031 Võ Thị Mỹ Loan 18000087 09/09/1985 Nữ  4,3   1,2   5,0   4,5   1,0   5,0   5,3   5,5 
29 0032 Nguyễn Hữu Luận 18000088 23/08/1985 Nam  4,4   1,2   8,0   4,5   1,0   8,0   6,8   7,0 
30 0034 Đặng Thị Ngọc Mai 18000009 03/09/1986 Nữ  3,4   1,4   8,0   3,5   1,5   8,0   6,5   6,5 
31 0035 Cáp Đức Nam 18000115 28/03/1981 Nam  4,0   1,2   7,0   4,0   1,0   7,0   6,0   6,0 
32 0036 Đào Thị Nga 18000104 11/7/1992 Nữ  4,7   2,7   8,6   4,5   2,5   8,5   7,8   8,0 
33 0037 Nguyễn Văn Ngàn 18000089 13/03/1977 Nam  4,3   1,2   6,5   4,5   1,0   6,5   6,0   6,0 
34 0038 Nguyễn Trọng Nguyễn 18000010 16/10/1987 Nam  4,4   1,2   5,0   4,5   1,0   5,0   5,3   5,5 
35 0039 Cao Thanh Nhã 18000109 05/10/1977 Nam  3,9   1,2   5,0   4,0   1,0   5,0   5,0   5,0 
36 0040 Phạm Minh  Nhật 18000064 18/05/1992 Nam  4,4   1,2   5,0   4,5   1,0   5,0   5,3   5,5 
37 0041 Nguyễn Tấn Phát 18000011 30/04/1981 Nam  4,8   2,0   5,0   5,0   2,0   5,0   6,0   6,0 
38 0042 Nguyễn Thanh Phong 18000065 14/05/1971 Nam  3,6   1,2   6,7   3,5   1,0   6,5   5,5   5,5 
39 0044 Lê Hồng Phúc 18000090 07/08/1995 Nam  4,4   1,9   5,5   4,5   2,0   5,5   6,0   6,0 
40 0045 Phạm Văn Phúc 18000091 16/06/1985 Nam  4,6   2,1   6,0   4,5   2,0   6,0   6,3   6,5 
41 0046 Nguyễn Thanh Phước 18000092 27/11/1985 Nam  4,5   1,1   6,5   4,5   1,0   6,5   6,0   6,0 
42 0047 Lê Nguyễn Quang 18000012 22/11/1982 Nam  4,5   1,2   6,7   4,5   1,0   6,5   6,0   6,0 
43 0048 Trần Văn Quang 18000067 01/01/1981 Nam  4,2   1,2   5,0   4,0   1,0   5,0   5,0   5,0 
44 0049 Lê Thành Quý 18000093 11/06/1981 Nam  4,2   1,4   5,0   4,0   1,5   5,0   5,3   5,5 
45 0050 Bùi Thanh Sang 18000094 24/03/1989 Nam  3,8   1,2   5,0   4,0   1,0   5,0   5,0   5,0 
46 0051 Hồ Văn Sang 18000068 16/12/1986 Nam  3,6   1,1   5,0   3,5   1,0   5,0   4,8   5,0 
47 0052 Phạm Minh Sang 18000069 06/04/1978 Nam  3,4   1,2   6,3   3,5   1,0   6,5   5,5   5,5 
48 0053 Phan Nhân Sơn 18000013 02/08/1987 Nam  4,0   1,4   7,0   4,0   1,5   7,0   6,3   6,5 
49 0054 Nguyễn Minh Tân 18000015 24/01/1975 Nam  4,3   1,7   7,0   4,5   1,5   7,0   6,5   6,5 
50 0055 Nguyễn Trung Thật 18000072 24/08/1981 Nam  3,7   1,7   5,0   3,5   1,5   5,0   5,0   5,0 
51 0056 Trần Minh Thiện 18000019 12/08/1987 Nam  4,1   2,3   7,5   4,0   2,5   7,5   7,0   7,0 
52 0057 Vũ Thị Thơm 18000097 04/01/1989 Nữ  3,9   2,2   7,0   4,0   2,0   7,0   6,5   6,5 
53 0058 Lê Thanh Thuý 18000073 25/09/1985 Nữ  4,0   1,7   6,2   4,0   1,5   6,0   5,8   6,0 
54 0059 Lê Hồng Nhuỵ Thuỷ 18000098 26/08/1987 Nữ  4,1   1,7   8,2   4,0   1,5   8,0   6,8   7,0 
55 0060 Nguyễn Thị Thanh Thúy 18000099 16/04/1979 Nữ  4,0   1,9   5,0   4,0   2,0   5,0   5,5   5,5 
56 0061 Trần Thị Thu Thủy 18000020 06/06/1980 Nữ  4,4   2,3   8,8   4,5   2,5   9,0   8,0   8,0 
57 0062 Hà Thủy Tiên 18000070 04/03/1993 Nữ  3,8   2,1   5,8   4,0   2,0   6,0   6,0   6,0 
58 0064 Nguyễn Văn Tình 18000095 03/06/1979 Nam  4,2   2,2   5,2   4,0   2,0   5,0   5,5   5,5 
59 0065 Đào Thị Nha Trang 18000021 10/10/1984 Nữ  4,8   2,0   8,0   5,0   2,0   8,0   7,5   7,5 
60 0066 Nguyễn Thùy Trang 18000112 25/04/1984 Nữ  3,6   2,1   5,0   3,5   2,0   5,0   5,3   5,5 
61 0067 Trần Thị Hoa Trang 18000022 30/03/1983 Nữ  4,1   2,1   5,0   4,0   2,0   5,0   5,5   5,5 
62 0068 Nguyễn Minh Trí 18000101 12/05/1990 Nam  4,2   2,1   7,5   4,0   2,0   7,5   6,8   7,0 
63 0069 Nguyễn Minh Trí 18000100 03/04/1983 Nam  3,7   2,2   6,8   3,5   2,0   7,0   6,3   6,5 
64 0070 Đỗ Minh Triết 18000074 09/09/1993 Nam  4,3   2,1   6,7   4,5   2,0   6,5   6,5   6,5 
65 0072 Võ Văn Trường 18000102 14/03/1977 Nam  3,7   2,2   5,0   3,5   2,0   5,0   5,3   5,5 
66 0073 Hà Anh Tuấn 18000018 28/12/1990 Nam  4,7   2,2   9,3   4,5   2,0   9,5   8,0   8,0 
67 0074 Nguyễn Anh Tuấn 18000071 10/04/1987 Nam  5,0   2,0   5,0   5,0   2,0   5,0   6,0   6,0 
68 0075 Phan Ngô Thanh 18000114 22/08/1989 Nam  4,8   1,7   8,0   5,0   1,5   8,0   7,3   7,5 
69 0076 Trần Phương Hoài 18000023 08/01/1984 Nam  5,4   3,1   10,0   5,5   3,0   10,0   9,3   9,5 
70 0077 Võ Ngọc Hoàng 18000108 11/05/1982 Nam  4,3   2,0   5,0   4,5   2,0   5,0   5,8   6,0 
71 0078 Nguyễn Văn Vui 18000103 03/06/1984 Nam  4,8   2,2   6,3   5,0   2,0   6,5   6,8   7,0 
72 0080 Hồ Thị Ánh Xuân 18000024 11/03/1987 Nữ  4,4   2,2   5,8   4,5   2,0   6,0   6,3   6,5 
73 0082 Huỳnh Quốc Doanh 18000026 12/04/1973 Nam  5,0   3,2   3,7   5,0   3,0   3,5   5,8   6,0 
74 0083 Lê Trung Du 18000027 04/01/1996 Nam  4,8   3,0   4,3   5,0   3,0   4,5   6,3   6,5 
75 0086 Huỳnh Lê Anh Duy 18000028 20/11/1987 Nam  4,6   3,0   5,3   4,5   3,0   5,5   6,5   6,5 
76 0087 Phạm Đinh Trường Giang 18000029 06/06/1992 Nam  4,6   3,0   7,5   4,5   3,0   7,5   7,5   7,5 
77 0088 Huỳnh Thanh Giàu 15000360 01/04/1992 Nam  4,4   3,0   2,7   4,5   3,0   2,5   5,0   5,0 
78 0089 Phạm Minh Hải 18000030 23/12/1990 Nam  4,5   3,2   3,2   4,5   3,0   3,0   5,3   5,5 
79 0090 Huỳnh Minh Hạnh 15000180 20/11/1970 Nam  4,3   3,1   2,0   4,5   3,0   2,0   4,8   5,0 
80 0091 Nguyễn Long Hồ 18000031 03/12/1992 Nam  4,4   3,0   6,3   4,5   3,0   6,5   7,0   7,0 
81 0093 Vũ Đức Hùng 18000110 16/01/1979 Nam  4,6   3,2   8,1   4,5   3,0   8,0   7,8   8,0 
82 0095 Phùng Thị  Lam 18000035 12/07/1987 Nữ  4,9   2,9   7,5   5,0   3,0   7,5   7,8   8,0 
83 0096 Nguyễn Tiến Lên 18000036 14/04/1978 Nam  4,8   3,2   4,2   5,0   3,0   4,0   6,0   6,0 
84 0098 Trần Kim Ngân 18000039 20/05/1979 Nữ  4,4   3,2   5,7   4,5   3,0   5,5   6,5   6,5 
85 0099 Phạm Thị Ngân 18000038 18/02/1987 Nữ  4,5   3,2   7,0   4,5   3,0   7,0   7,3   7,5 
86 0100 Trần Tuấn Ngọc 18000041 25/12/1983 Nam  4,9   3,1   6,3   5,0   3,0   6,5   7,3   7,5 
87 0101 Trần Anh Ngọc 18000040 10/06/1988 Nam  4,4   3,1   6,0   4,5   3,0   6,0   6,8   7,0 
88 0102 Trần Văn Nhân 18000042 07/07/1969 Nam  4,5   3,2   5,0   4,5   3,0   5,0   6,3   6,5 
89 0103 Nguyễn Ngọc Như 18000043 14/01/1986 Nữ  4,6   3,1   5,5   4,5   3,0   5,5   6,5   6,5 
90 0104 Mai Thị Thanh Phong 18000044 29/03/1975 Nữ  4,6   3,3   5,2   4,5   3,5   5,0   6,5   6,5 
91 0105 Võ Nguyễn Song Phương 18000045 08/03/1992 Nữ  3,4   3,3   7,8   3,5   3,5   8,0   7,5   7,5 
92 0106 Đinh Duy Thanh 18000050 18/06/1990 Nam  5,0   3,3   6,5   5,0   3,5   6,5   7,5   7,5 
93 0107 Trần Thị Minh Thư 18000056 26/02/1980 Nữ  5,0   3,3   6,5   5,0   3,5   6,5   7,5   7,5 
94 0108 Nguyễn Phương Thúy 18000107 14/09/1993 Nữ  4,4   3,3   6,3   4,5   3,5   6,5   7,3   7,5 
95 0109 Nguyễn Thu Thủy 18000052 21/06/1979 Nữ  4,5   3,2   5,3   4,5   3,0   5,5   6,5   6,5 
96 0110 Lê Thanh Toàn 18000048 12/04/1988 Nam  v   v   v   -   -   -   -   - 
97 0111 Nguyễn Thị Thùy Trang 18000053 16/07/1992 Nữ  4,2   3,2   4,8   4,0   3,0   5,0   6,0   6,0 
98 0113 Trần Thanh Trung 18000054 05/04/1981 Nam  4,3   3,3   6,3   4,5   3,5   6,5   7,3   7,5 
99 0114 Trần Kim 18000049 26/06/1986 Nữ  5,0   3,3   7,0   5,0   3,5   7,0   7,8   8,0 
100 0115 Trần Việt Văn 18000055 08/08/1985 Nam  4,7   3,3   5,5   4,5   3,5   5,5   6,8   7,0 
101 0116 Nguyễn Hùng Nhất Anh 18000075 11/12/1985 Nam  4,0   2,2   7,0   4,0   2,0   7,0   6,5   6,5  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây