Quyết định về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung theo QĐ 331/QĐ-ĐHBD ngày 20/07/2016

Thứ ba - 06/11/2018 16:47
 
       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
       
   
           Số:1078/QĐ-ĐHBD                          Bình Dương, ngày 06  tháng 11 năm 2018  

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHBD ngày 20 tháng 7 năm 2016 của hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Quyết định số 791/TTg ngày 24 tháng 9 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Bình Dương sang loại hình trường đại học tư thục;
Căn cứ Quyết định số 3151/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương nhiệm kỳ 2017 - 2022;
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT- BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-ĐHBD ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ;
Căn cứ Quyết định số 448/QĐ-ĐHBD ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Trường Đại học Bình Dương về việc điều chỉnh điểm bài báo, công trình nghiên cứu khoa học trong đánh giá luận văn tốt nghiệp thạc sĩ;
Theo đề nghị của Khoa Đào tạo Sau đại học,
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Quyết định số 331/QĐ-ĐHBD ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bình Dương, như sau:
  1. Khoản 2 - Điều 27 được bổ sung như sau:
g)  Học viên phải có bài báo liên quan đến đề tài luận văn của cá nhân và gửi trực tuyến trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương tại địa chỉ http://jst.bdu.edu.vn , được Ban Biên tập Tạp chí gửi thư xác nhận bài báo đủ điều kiện gửi phản biện. Học viên sẽ in thư xác nhận đính kèm vào hồ sơ xét điều kiện được đánh giá luận văn.
  • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2019.
       2. Khoản 2 - Điều 29 được sửa đổi như sau:Điểm chấm luận văn của từng thành viên hội đồng theo thang điểm 10, có thể lẻ đến một chữ số thập phân, gồm: điểm nội dung luận văn tối đa 09 điểm và điểm cộng tối đa 1 điểm cho những học viên có thành tích nghiên cứu khoa học (Theo phụ lục 7). Điểm thành tích nghiên cứu khoa học được quy định như sau:
  • Hội đồng xem xét điểm cộng đến 01 điểm đối với bài báo khoa học có liên quan đến đề tài luận văn của học viên được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Bình Dương hoặc các Tạp chí Khoa học chuyên ngành được quy định bởi Hội đồng chức danh Nhà nước hoặc đề tài ứng dụng đã được nơi ứng dụng đồng ý bằng văn bản về việc chuyển giao, triển khai kết quả nghiên cứu.
  • Hội đồng xem xét điểm cộng đến 0,5 điểm bài viết liên quan đến đề tài luận văn của học viên được đăng trên các kỷ yếu khoa học của Trường Đại học Bình Dương và các Trường Đại học khác hoặc trên các Tạp chí Khoa học không có tên trong danh mục được quy định bởi Hội đồng chức danh Nhà nước nhưng có tổ chức phản biện.
Điểm luận văn là trung bình cộng điểm chấm của các thành viên có mặt trong buổi đánh giá luận văn, làm tròn đến một chữ số thập phân. Luận văn đạt yêu cầu khi điểm trung bình của Hội đồng chấm từ 5,5 điểm trở lên.
  1. Mục II - Phụ lục 7 được sửa đổi như sau:
Điều chỉnh lại thang điểm trong Phiếu đánh giá luận văn cao học tại mục II Phụ lục 7 (File đính kèm).
Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Phòng Tổ chức Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Đào tạo, Phòng Quản lý khoa học, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Khoa Đào tạo Sau đại học, Học viên hệ Đào tạo Sau đại học và các đơn vị, CB-NV có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
  • Như Điều 3;
  • Lưu: TCHC.
HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
 
Cao Việt Hiếu
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây