TB thuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2017

Chủ nhật - 16/04/2017 09:22

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – NĂM 2017


Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vể việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Quyết định số 2521/QĐ – BGDĐT ngày 22 tháng 07 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Bình Dương đào tạo trình độ tiến sĩ;
Căn cứ Thông báo số 136/BGDĐT ngày 07 tháng 03 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017;
Trường Đại học Bình Dương thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ  Tiến sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2017 cụ thể như sau:
 1. THỜI GIAN VÀ CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO
  1. Thời gian:
 • Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục;
 • Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục được và được cơ sở đào tạo chấp nhận thì chương trình đào tạo và nghiên cứu của nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo để thực hiện đề tài nghiên cứu.
  1. Chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh (mã ngành : 62 34 01 02)
  2. Chỉ tiêu đào tạo: 12
  3. Đối tượng đào tạo:
 • Giảng viên của các trường đại học, học viện (gọi chung là trường đại học) và cao đẳng trong cả nước.
 • Nghiên cứu viên của các Viện nghiên cứu khoa học, những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết làm giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo.
 • Sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sĩ loại khá trở lên (Trong vòng 12 tháng tính đến ngày dự tuyển), có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên trường đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo.
 • Người nghiên cứu và thực hiện công tác đào tạo tự do.
 1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN
  1. Điều kiện văn bằng:
 • Người dự tuyển nghiên cứu sinh (NCS) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
 • Có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
 • Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển. 
 • Trong trường hợp thí sinh chưa có bằng thạc sĩ hoặc có bằng thạc sĩ phù hợp nhưng không thuộc chuyên ngành đúng với chuyên ngành dự tuyển nghiên cứu sinh thì thí sinh bắt buộc phải học chương trình bổ sung kiến thức theo quy định.
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do một cơ sở ở nước ngoài đào tạo. Các bằng và bảng điểm phải được công chứng dịch tiếng Việt và nộp kèm theo Văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  1. Có một bài luận về dự định nghiên cứu :
 • Lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu;
 • Mục tiêu và mong muốn đạt được;
 • Những dự định và kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ để đạt được những mục tiêu mong muốn;
 • Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu;
 • Dự kiến việc làm và các nghiên cứu tiếp theo sau khi tốt nghiệp;
 • Đề xuất người hướng dẫn nếu có
  1. Thư giới thiệu:
 • Được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc trường nơi sinh viên vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm cần được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.
 • Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như: Giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành; hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh;
 • Những người giới thiệu này cần ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh.
 • Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển, cụ thể:
 • Có phẩm chất đạo đức, đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp.
 • Năng lực hoạt động chuyên môn.
 • Phương pháp làm việc.
 • Khả năng nghiên cứu.
 • Khả năng làm việc theo nhóm.
 • Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.
 • Triển vọng phát triển về chuyên môn.
 • Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu.
  1. Về công trình khoa học:
Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
 1. Trình độ ngoại ngữ:
Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:
 • Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
 • Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 • Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm tính đến ngày đăng ký dự tuyển
 • Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại bảng tham chiếu bên dưới) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
Bảng tham chiếu các chứng chỉ nước ngoài
STT  Chứng chỉ  Trình độ
1 TOEFL iBT 45 - 93
2 IELTS 5 - 6.5
3 Cambridge examination CAE 45-59
PET Pass with Distinction
4 CIEP/Alliance française diplomas TCF B2
DELF B2
Diplôme de Langue
5 Goethe-Institut Goethe- Zertifikat B2
Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB)
6 TestDaF TDN3- TDN4
7 Chinese Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) HSK level 4
8 Japanese Language Proficiency  Test (JLPT) N2
9 ТРКИ - Тест по русскому языку как иностранному ТРКИ-2
 
- Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
 1. HỒ SƠ CHUYÊN MÔN DỰ TUYỂN
Hồ sơ tuyển sinh do Trường Đại học Bình Dương phát hành, gồm:
 1. Phiếu đăng ký dự thi
 2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan hoặc Chính quyền địa phương nơi thí sinh cư trú (đối với người chưa có việc làm ở cơ quan, đơn vị Nhà nước); lý lịch có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.
 3. Bản sao bằng thạc sĩ và bảng điểm thạc sĩ (hoặc bản sao bằng đại học và bảng điểm đại học đối với người dự tuyển từ đại học) có công chứng.
 4. Công văn giới thiệu đi dự thi và xác nhận thâm niên công tác của thủ trưởng cơ quan (theo mẫu).
 5. Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố (06 bản phôtô)
 6. Bài luận nghiên cứu và kế hoạch thực hiện của NCS  (06 bản phôtô)
 7. Hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành, trong đó có một nhà khoa học dự kiến sẽ làm cán bộ hướng dẫn luận án (bản gốc và 06 bản phôtô)
 8. Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.
 9. Giấy khám sức khỏe.
 10. 02 ảnh 3x4 và 02 phong bì dán tam ghi rõ địa chỉ, điện thoại liên hệ.
 1. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ XÉT TUYỂN:
 1. Thời gian nhận hồ sơ:  Từ  ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/11/2017
 2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ  ngày 11/12/2017 đến 20/12/2017.
 3. Thời gian dự kiến thông báo kết quả trúng tuyển: 25/12/2017
 4. Lệ phí xét tuyển: 3.000.000 đồng/ học viên
 5. Địa điểm xét tuyển: Trường Đại học Bình Dương
 6. Địa chỉ liên hệ thông tin chi tiết về tuyển sinh và nộp hồ sơ vui lòng liên hệ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG
KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – LẦU 2 – KHU A
Số 504, ĐLBD, P. Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (0274) – 3871 786 – 3878 061 Fax: (0274) 3820 834
Hoặc Hotline: 0982.741.589
Website: sdh.bdu.edu.vn                               Email: saudaihoc@bdu.edu.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây